กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดเบญจคีรี จ.สระบุรี
15.10.17

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญทองการพิมพ์มุ่งปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเบญจคีรี ต.พุคำจาน อ.พุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อก่อสร้างพระอุโบสถที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางสงฆ์ และได้พาพนักงานเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อศึกษาแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพักผ่อนหย่อนใจให้กับบุคลากรทุกท่านเมือวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา