ทำบุญทอดกฐิน
30.10.16

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์ มุ่งปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร ส่งเสริมการทำงานอย่างความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเบญจคีรี ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อก่อสร้างพระอุโบสถที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางสงฆ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา