การประกวดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดย Kim Pai Printing & Packaging
23.08.16

Click Here สำหรับ ใบสมัครเข้าร่วมประกวด

ขอเชิญน้องๆนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานประกวดในหัวข้อดังกล่าว โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 - กิจกรรม แถลงรายละเอียดงานและสัมมนา วันที่ 30 สิงหาคม 2559 
 - ส่งผลงานรอบแรก วันที่ 30 สิงหาคม 2559 – 15 ตุลาคม 2559
 - กิจกรรม Workshop วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
- ผลิตบรรจุภัณฑ์จริง และส่งผลงานรอบสุดท้าย วันที่ 14 ธันวาคม 2559
 - งานประกาศรางวัล วันที่ 23 ธันวาคม 2559

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะได้รับรางวัลดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1รางวัล รางวัลเงินสดมูลค่า 40,000 บาท ใบเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท ใบเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท ใบเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท ใบเกียรติบัตร  
หลักเกณฑ์ของผลงานที่เข้าประกวด
 • แบบร่างแสดงแนวความคิด เป็นภาพ Perspective และภาพด้านข้าง
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ PDF ขนาด A3 ที่มีความละเอียดมากกว่า 300 DPI
 • บอกขนาดของชิ้นงาน (Dimensions)
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 3 ชิ้น ชิ้นแรกเป็นบรรจุภัณฑ์บังคับคือ กล่องกระดาษ ชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 3 และ ชิ้นที่ 4 (ถ้ามี)เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเลือกจากบรรจุภัณฑ์ต่อไปนี้
1) หลอดพลาสติก (ผู้จัดจะนำหลอดมาตรฐานมาแสดงเพื่อให้เลือก)
2) ฉลาก ได้แก่ ฉลากกาวในตัว (สติ๊กเกอร์) ฉลากพันรอบ ฉลากฟิล์มหด โดยฉลากเหล่านี้จะติดบนบรรจุภัณฑ์คงรูป เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ตลับพลาสติก เป็นต้น (ผู้จัดจะนำขวดแก้วและขวดพลาสติกมาตรฐานมาแสดงเพื่อให้เลือก)
3) ถุงหรือซองพลาสติก ในรูปแบบต่างๆ เช่น ถุงแบน ถุงมีจีบข้างให้ตั้งได้ ถุงตั้ง โดยถุงจะมีส่วน
   เสริมหน้าที่ในการเปิดและปิดซ้ำ เช่น ซิป จุกและฝา ก็ได้
4) ฟิล์มที่ใช้ปิดผนึกด้วยความร้อนกับถ้วยหรือถาด
 
ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่จะเข้าประกวด ให้เลือกตามกลุ่มสินค้า ดังนี้
     1) สินค้าอุปโภค ได้แก่ เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (personal care product)
         ผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น
     2) สินค้าบริโภค ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่บำรุงสุขภาพ
     3) สินค้าหัตถกรรม ที่เป็นมรดกตกทอดมาช้านาน หรือสืบสานวัฒนธรรมไทย

วัสดุที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต้องเป็นวัสดุที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตและพิมพ์ได้จริงในเชิงการค้า ชนิดของวัสดุที่ใช้ขึ้นกับประเภทของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้
- กล่องกระดาษ ใช้กระดาษแข็ง
- หลอดพลาสติก ใช้พลาสติกที่กึ่งคงรูป (semi rigid)
- ฉลากกาวในตัว ใช้สติ๊กเกอร์กระดาษขาวทึบ หรือ ฟิล์มพลาสติกขาวทึบ หรือ ฟิล์มพลาสติกใส 
- ฉลากฟิล์มหด (Shrink Label) ใช้ฟิล์มพลาสติกใส 
- ฉลากฟิล์มพันรอบ (Wrap around Label) ใช้ฟิล์มพลาสติกใส  (OPP Film)
- ถุงหรือซองพลาสติก ใช้ฟิล์มพลาสติกชั้นเดียว หรือ ฟิล์มพลาสติกหลายชั้นที่เป็นพลาสติกต่างชนิดกัน หรือ มีชั้นของกระดาษบางหรือมีอะลูมิเนียมประกอบอยู่ก็ได้
- ฟิล์มที่ใช้ปิดผนึกด้วยความร้อนกับถ้วยหรือถาด (Lidding Film) ใช้ฟิล์มพลาสติกหลายชั้นที่เป็นพลาสติกต่างชนิดกัน หรือ มีชั้นของกระดาษบาง หรือ มีชั้นของอะลูมิเนียมประกอบอยู่ก็ได้

สมบัติและข้อตกลงของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยต้องส่งผลงานที่เป็นต้นแบบที่ยังไม่มีการผลิตใช้งานจริง พร้อมผลิตภัณฑ์
 • ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ และ สามารถนำเสนอผลงาน และ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ คณะกรรมการตามการนัดหมายได้
 • ผู้ผ่านคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้ร่วมทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยทาง Kim Pai Printing & Packaging จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อ 1 ทีม
 • ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อนุญาตทีมงานถ่ายภาพสินค้า กระบวนการผลิต และผู้ผลิต เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งภาพถ่ายทั้งหมดถือเป็นภาพถ่ายของโครงการฯ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม หากผู้จัดประสงค์จะใช้เป็นต้นแบบ หรือปรับแบบเล็กน้อย ผู้จัดจะขออนุญาตจากผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ
 • ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องเป็น ผู้ที่สามารถเข้าร่วมงานที่โครงการจัดขึ้น ตลอดจนพิธีมอบรางวัล
 • ผู้ส่งผลงานต้องยอมรับในผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการ และให้ถือว่าผลการตัดสินชี้ขาดของกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้ส่งผลงานไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้
 • กรณีบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์รับคืนบรรจุภัณฑ์นั้น    

เกณฑ์การตัดสินการตัดสิน จะยึดหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • บรรจุภัณฑ์ที่ส่งประกวด ตรงกับหัวข้อที่กำหนด และมีรายละเอียดตามที่กำหนด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ
 • ให้หน้าที่เสริม เช่น ความสะดวกในการใช้งาน สามารถไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
 • มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นสะดุดตาเมื่ออยู่บนชั้นวาง
 • แบบพิมพ์สามารถสื่อสารถึงผลิตภัณฑ์และประโยชน์ได้ชัดเจน และ เข้าใจง่าย
 • ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถนำไปผลิตในเชิงการค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เกิดการสูญเสียต่ำ   
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การมีโครงแบบที่สร้างสรรค์ แตกต่าง มีเอกลักษณ์
 • ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บจก. เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) 3706/1 ซอยราษฎร์อุทิศ 1 ถนนประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์02-294-0137 ต่อ 204, 094-669-5644 โทรสาร 02-294-2903